07-201 Wyszków, Deskurów 40, st.waznaroza@wp.pl, TM 512390824
Witamy na stronie
Stowarzyszenia
Ważna Róża

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „WAŻNA RÓŻA”


I . Postanowienia 0gólne
§ 1
 

1. Stowarzyszenie „WAŻNA RÓŻA”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działająca w sferze pożytku publicznego, dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych działającym na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Wyszków.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy oraz zatrudnionych do realizacji zadań pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

II. Cele i sposoby realizacji
§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz dzieciom i młodzieży, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym (sierotom, ale także dzieciom i młodzieży zaniedbanym środowiskowo, których rodziny nie wywiązują się z powierzonych zadań), umożliwiająca właściwe pełnienie przez nich ról w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.
2. Integracja osób wymienionych w pkt. 1 z całą społecznością.
3. Tworzenie warunków na rzecz wyrównania szans osób wymienionych w pkt. 1 i ich rodzinom w sferze zawodowej i społecznej.
4. Udzielanie wsparcia tym osobom i ich rodzinom.
5. Opieka zdrowotna.

§ 6

Cele określone w § 5 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie spotkań, wycieczek oraz imprez okolicznościowych z udziałem osób z niepełnosprawnością zmierzających do:
1) kształtowania właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnością;
2) uczenia tolerancji i uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby innych;
3) propagowanie zdrowego stylu życia bez narkotyków i alkoholu.
2. Organizowanie aktywnych form wypoczynku i rekreacji dla osób z niepełnosprawnością oraz sierot (w tym sierot społecznych) pobudzających i rozwijających ich zainteresowania.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej, w tym szkolenia.
4. Prowadzenie ośrodków opieki całodziennej i/lub całodobowej dla osób z niepełnosprawnością takich jak środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, a także wszelkiego rodzaju inne ośrodki rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
5. Prowadzenie ośrodków wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży oraz poradni specjalistycznych, w tym całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak domy dziecka.
6. Pomoc prawną, administracyjną, doradztwo i opiekę socjalną.
7. Współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnością oraz sierot (w tym sierot społecznych).
8. Pozyskiwanie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której zarobek może być przeznaczony wyłącznie na te cele statutowe.
10. Przystępowanie do federacji Stowarzyszeń.

§ 6 a

1. Działalność statutowa wymieniona w § 6 prowadzona jest jako działalność nieodpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie, aby realizować swoje cele statutowe, może także prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami PKD w zakresie:
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z Pozostały transport pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.22. Z Pozostała doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
81.21. Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60 Z Działalność wspomagająca edukację
86.90 A Działalność fizykoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Działalność nieodpłatna i działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa w zakresie rachunkowości.


III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być:
1) każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
2) małoletni w wieku 16-18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
3) małoletni poniżej 16 lat – za zgodą przedstawicieli ustawowych.
2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji, własnoręcznie podpisanej, potwierdzającej akceptację statutu Stowarzyszenia i po podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia (z wyłączeniem małoletnich poniżej 16 lat);
2) zgłoszenia wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
3) udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków (z wyłączeniem małoletnich poniżej 16 lat);
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia;
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
3) wpłacać regularnie składki członkowskie.
5. Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie;
2) śmierci;
3) utraty praw publicznych;
4) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres 6 m-cy, pomimo dwukrotnego wezwania. W przypadkach losowych Zarząd może podjąć uchwałę o odstąpieniu od pobierania składek;
5) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna przyczyniająca się materialnie do działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego zobowiązania, do minimum rocznego wspierania działalności.
3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania oraz w przypadkach określonych w § 8 ust.5 pkt 1,2,3 i 5.
4. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
5. Członek wspierający ma prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.
6. Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich. Posiadają prawa członków zwyczajnych, a ich obowiązkiem jest przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 12

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie rocznego planu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub nie udzielanie absolutorium Zarządowi z tego tytułu;
3. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich poboru;
4. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
5. nadawanie godności członka honorowego;
6. wykluczanie ze Stowarzyszenia;
7. uchwalanie Statutu i jego zmian;
8. podejmowanie uchwał w sprawach zapisów i darowizn;
9. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Stowarzyszenia i przeznaczenie majątku, w związku z likwidacją;
10. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia.
11. podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń.
2. Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 14

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołane jest raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
2. Walne Zebranie zwołane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
3. Walne Zebranie i Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane w drugim terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu i jest ono ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Informacja o możliwości zwołania Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w drugim terminie powinna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu tychże zebrań.

§ 15

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołane jest przez Zarząd z podaniem celu jego zwołania
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania umotywowanego wniosku. Postanowienie § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zebrania.
2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
3. Uchwały o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów członków w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
4. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni w wieku powyżej 16 lat oraz członkowie honorowi. Głos doradczy mają członkowie wspierający, członkowie zwyczajni do lat 16 oraz zaproszeni goście.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 17

1. Zarząd w liczbie od 5 do 9 osób wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 ustalonego składu. Uzupełnienie to wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa lub Zastępcę.
6. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
7. Obradom przewodniczy Prezes lub jego Zastępca, który to reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
8. Umowy, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu jednoosobowo Prezes lub w jego zastępstwie - Zastępca Prezesa i Skarbnik działający łącznie. Dotyczy to również dokumentów w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych.
9. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, sekretarz prowadzi księgę protokołów Zarządu i podjętych rozstrzygnięć.
10. Prezes Zarządu jest równocześnie kierownikiem Stowarzyszenia w rozumieniu art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. W razie nieobecności Prezesa Zarządu podczas kontroli Stowarzyszenia przeprowadzanej na polecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego obowiązki kierownika Stowarzyszenia pełni Zastępca Prezesa.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i gospodarowanie jego majątkiem;
2. opracowywanie projektów planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
3. składanie sprawozdań z działalności przed Walnym Zebraniem;
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
5. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia;
6. zwoływanie Walnego Zebrania członków;
7. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i wykonywanie jej zaleceń;
8. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 osób na okres 3 lat.
 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej;

3) pełnią swoją funkcję nie otrzymując wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów.
3. Do Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi;
3) przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej uzupełnienia składu komisji dokonuje Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej. Postanowienia § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 20

1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który organizuje jej pracę i przewodniczy obradom.
2. Postanowienie § 17 ust. 6 i 9 stosuje się odpowiednio.

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 21

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki pieniężne, wierzytelności, ruchomości i nieruchomości
2. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzy się:
1) ze składek członkowskich;
2) z darowizn, spadków i zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych;
3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
4) z dochodów z własnej działalności gospodarczej;
5) z ofiarności publicznej oraz środków ze zbiórek i imprez publicznych;
6) z przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego.
3. Fundusze mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych i nie mogą być dzielone pomiędzy członków Stowarzyszenia.
4. Zabrania się
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


§ 22

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania w trybie określonym w § 16 ust. 3 niniejszego Statutu.
2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi jego likwidację.

§ 24

Statut Stowarzyszenia przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 6 marca 2013 r. wchodzi w życie z dniem 15 marca 2013 r., z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 
baner batory
 
Copyright © 2010 Wyszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Ważna Róża”
Projektowanie stron www, strony internetowe Warszawa
created by